Αμπελουργία – Οινοποίηση – Οίνος

Υπουργική Απόφαση 530/57378/2022 – ΦΕΚ 1196/Β/16-3-2022 Εθνικός Κατάλογος ποικιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.).

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Ε. 2023/2-3-2022-Παροχή διευκρινίσεων για τη φορολογική μεταχείριση κρασιών μικρών οινοπαραγωγών.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1536/343111/2021 – ΦΕΚ 5694/Β/7-12-2021-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄2735).

Υπουργική Απόφαση 2933/327864/2021 – ΦΕΚ 5422/Β/22-11-2021-Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 2018/273 και (ΕΕ) αριθμ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις.

Υπουργική Απόφαση 2611/284046/2021 – ΦΕΚ 4758/Β/14-10-2021-Αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2021-2022.

Υπουργική Απόφαση 1107/228250/2021 – ΦΕΚ 4004/Β/30-8-2021-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες, για το έτος 2021.

Υπουργική Απόφαση 1106/228245/2021 – ΦΕΚ 4004/Β/30-8-2021-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων ενημέρωσης, για το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη, για το έτος 2021.

Υπουργική Απόφαση 1496/149067/2021 – ΦΕΚ 2735/Β/25-6-2021-Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1031/105581/2021 – ΦΕΚ 1631/Β/21-4-2021-Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2021.

Υπουργική Απόφαση 957/225441 – ΦΕΚ 3714/Β/7-9-2020-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθησης, για το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες, για το έτος 2020.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1723/179088/2020 – ΦΕΚ 2764/Β/7-7-2020-Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592».

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1600/163029/2020 – ΦΕΚ 2594/Β/26-6-2020-Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019- 2020.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 866/86629/2020 – ΦΕΚ 1422/Β/15-4-2020 (Καταργημένη)-Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε.) αριθμ. 2018/273 και (Ε.Ε.) αριθμ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1387/231285/2019 – ΦΕΚ 3838/Β/17-10-2019 (Κωδικοποιημένη)-Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 1)

Υπουργική Απόφαση 2453/235850/2019 – ΦΕΚ 3673/Β/3-10-2019 (Κωδικοποιημένη)-Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθμ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού.

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ 30/003/000/4089/2019-Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/934 του αμπελοοινικού τομέα.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2324/220305/2019 – ΦΕΚ 3427/Β/10-9-2019-Τροποποίηση της 3005/107013/31-07-2018 υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023».

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1771/149520/2019 – ΦΕΚ 2736/Β/3-7-2019 (Κωδικοποιημένη)-Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1566/122649/2019 – ΦΕΚ 2386/Β/19-6-2019 (Καταργημένη)-Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013 για την περίοδο 2020 – 2023.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1563/122374/2019 – ΦΕΚ 2103/Β/5-6-2019-Τροποποίηση της 609/16822/14-02-2017 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθμ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμ

Υπουργική Απόφαση 1536/118137/2019 – ΦΕΚ 2096/Β/5-6-2019-Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε) 1308/2013, του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) αριθμ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε) 1150/2016

 

Shopping Cart