Γάλα – Γαλακτοκομικά προϊόντα

Κοινή Υπουργική Απόφαση 838/51008/2019 – ΦΕΚ 964/Β/21-3-2019-Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος.

Υπουργική Απόφαση 1710/51865/2018 – ΦΕΚ 1295/Β/12-4-2018-Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Υπουργική Απόφαση 1678/11128/2015 – ΦΕΚ 2257/Β/20/10/2015 (Καταργημένη)-Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 175180/2011 κοινής υπουργικής απόφασης και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ.

Υπουργική Απόφαση 1678/11128/2015 – ΦΕΚ 2257/Β/20/10/2015 (Καταργημένη)-Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 175180/2011 κοινής υπουργικής απόφασης και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ.

Υπουργική Απόφαση Κ4-7838/2014 – ΦΕΚ 1432/Β/4-6-2014-Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Υπουργική Απόφαση 314/15074/2014 – ΦΕΚ 363/Β/17-2-2014-Αξιοποίηση γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 175180/2011 – ΦΕΚ 1721/Β/2-8-2011 (Καταργημένη)-Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β’ 1414) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα».

Υπουργική Απόφαση 312745/2011 – ΦΕΚ 9/Β/11-1-2011-Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 312900/2009 – ΦΕΚ 1670/Β/14-8-2009-Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής και είσπραξης της εισφοράς για το γάλα και τα προϊόντα γάλα. κτος που προέρχονται από χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτες χώρες βάσει του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 3698/2008.

Υπουργική Απόφαση 341243/2008 ΦΕΚ 2402/Β/26-11-2008-Διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ. της ειδικής εισφοράς 0,75 % επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος.

Υπουργική Απόφαση 342050/2007 – ΦΕΚ 2443/Β/31-12-2007-Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα»

Κοινή Υπουργική Απόφαση 296113/2006 ΦΕΚ 1414/Β/25-9-2006 (Καταργημένη)-Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Κοινή Υπουργική Απόφαση 302026/2004 ΦΕΚ 1688/Β/15-11-2004-Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 278186/2002 – ΦΕΚ 1097/Β/22-8-2002-Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 1898/87 του Συμβουλίου “σχετικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, κατά τη διάθεσή τους.

Βασιλικό Διάταγμα της 2/16-5-1959 – ΦΕΚ 89/Α/15-5-1959-Περί Κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου του γάλακτος.

Shopping Cart