Τουριστικά καταλύματα

ΦΕΚ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΑΡ.Φ.1011 Τροποποίηση της 12868/24-7-2018 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλει­διών» (Β’ 3119).

ΦΕΚ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΑΡ.Φ. Άρθρο 39 Προστίθεται περίπτωση γ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155) ως εξής: «γ. Τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

ΦΕΚ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΑΡ.Φ.3119 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδια­γραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματί­ων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κα­τηγορίες με σύστημα κλειδιών.

ΦΕΚ 30 ΟΚΩΒΡΙΟΥ 2018 ΑΡ.Φ. 4822 Τροποποίηση της αριθμ. 216/08-01-2015 απόφα­σης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολο­γούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατά­ταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β’ 10) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 19102/10-10-2016 (Β’ 3387) και 21654/22-11-2017 (Β’ 4242) όμοιες αποφάσεις.

ΦΕΚ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΡ.Φ.1476 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων.

ΦΕΚ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡ.Φ. 10 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.

ΦΕΚ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΡ.Φ.155 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι­χειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Φ.2840 Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και κα­θορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).

ΦΕΚ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Φ.3118 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων

ΦΕΚ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΑΡ.Φ. 43 Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδια­γραφές αυτών

ΦΕΚ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΑΡ.Φ.208 Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90.

ΦΕΚ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978 Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων

Shopping Cart