Βιολογικά Προιόντα

Υπουργική Απόφαση 2916/374421/2021 – ΦΕΚ 6266/Β/28-12-2021-Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1978/157498/2019 – ΦΕΚ 2710/Β/2-7-2019-Αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2543/103240/2017 – ΦΕΚ 3529/Β/9-10-2017 (Κωδικοποιημένη)-Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2848/145689/2016 – ΦΕΚ 4310/Β/30-12-2016-Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Υπουργική Απόφαση 95767/2010 – ΦΕΚ 1343/Β/31-8-2010-Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βιολογικής Υδατακαλλιέργειας στα πλαίσια των Καν. (ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ)710/2009 της Επιτροπής.

Υπουργική Απόφαση 239343/2010 – ΦΕΚ 233/Β/5-3-2010-Καθορισμός εθνικών κανόνων βιολογικής παραγωγής πουλάδων για παραγωγή αυγών.

Υπουργική Απόφαση 313645/2009 – ΦΕΚ 1739/Β/21-8-2009-Έγκριση του φορέα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.Ε.», ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας»

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 313644/2009 – ΦΕΚ 1739/Β/21-8-2009-Έγκριση του φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας»

Υπουργική Απόφαση 313643/2009 – ΦΕΚ 1739/Β/21-8-2009-Έγκριση του φορέα «ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.», ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 295194/2009 – ΦΕΚ 756/Β/24-4-2009-Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη βιολογική γεωργία σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)834/07 και (ΕΚ)889/08, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Υπουργική Απόφαση 296851/2007 – ΦΕΚ 1114/Β/5-7-2007-Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 245090/11.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Υπουργική Απόφαση 336650/2006 – ΦΕΚ 1927/Β/29-12-2006-Λεπτομέρειες εφαρμογής της αρ. 245090/11.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 245100/2006 – ΦΕΚ 177/Β/13-2-2006 (Κωδικοποιημένη)-Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως ισχύει, του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/1991 του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής πουλάδων, σε βιολογική μονάδα παραγωγής αυγών, ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 245090/2006 – ΦΕΚ 157/Β/10-2-2006-Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Shopping Cart